DAYTIME DAZZLE

OLMAYA | JERUSALEM

Photography by Shabi Kedem & Perry Mendelboym